Bezinfekčnost

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

 

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti………………………….., bytem………………………………………………… ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy.

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

Toto prohlášení nesmí být starší než 1 den od nástupu na pobyt.

 

 

 

 

……………………………………                                      …………………………………

V Praze dne                                                                          podpis rodičů

 

 

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např.alergie, trvalé užívání léků apod.).

Léky s návodem k užívání a zdravotní průkaz pojištěnce (příp.jeho kopii) dejte dětem s sebou v označené obálce.

 

 

Alergie:

 

Trvalé užívání léků:

 

Rodné číslo dítěte:

 

Pojištěno u zdravotní pojišťovny:

 

Telefonní spojení na rodiče během pobytu:

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

 

Prohlašuji, že baru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání ozdravného pobytu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu tohoto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

 

 

                                                                                               …………………………………

                                                                                              podpis rodičů